Przepisy

  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

      https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/82728/dziennikustaw_19lipca2019.pdf 

  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

      https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848 

  • Dokument pt. Standardy dostępności dla polityki spójności. 
    i inne akty prawne dotyczące OzN: 

https://www.poir.gov.pl/media/56123/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_r%20ownosci_szans_i_niedyskryminacji.pdf

Skip to content