Dydaktyka

aktualizacja programów nauczania formatka

Aktualizacja programów nauczania – moduły projektowania uniwersalnego (Patrycja Haupt – kierownik projektu, dr inż. arch. Paulina Tota, dr inż. arch. Anna Staniewska)

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie oraz wdrożenie w ramach programów studiów, zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne, co jest zgodne z celem POWER, który według założeń z jednej strony powinien odpowiadać na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia z drugiej zaś oferować wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami.

W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone zajęcia obowiązkowe obejmujące projektowanie uniwersalne w programie kształcenia na kierunkach architektura, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna (studia I stopnia i/lub II stopnia i/lub jednolite studia magisterskie). Docelowo udział w projekcie stworzy studentom szansę poznania sposobów zastosowania zasad uniwersalnego projektowania. Programy studiów oparte zostaną o modele zajęć wypracowane przez zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego. Geneza pojęcia projektowania uniwersalnego wskazuje na siedem zasad według, których należy postępować przy projektowaniu środowiska zabudowanego, produktów i usług ogólnodostępnych.

 

Regulamin projektu

Informacje o rekrutacji

 

PODRĘCZNIKI

 

aktualizacja programów nauczania stopka

Skip to content