Regulamin

Regulamin

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Supermoce do spełniania marzeń”

Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego pt. “Supermoce do spełniania marzeń” (zwanego dalej konkursem) jest Centrum praktycznej nauki dostępności – Hub dostępności – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów i młodzieży szkół podstawowych

Cele konkursu

 1. Rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży,
 2. Budzenie zainteresowań naukowych, upowszechnianie i wspieranie wiedzy o wynalazczości i innowacyjności
 3. Kształtowanie kompetencji do tworzenia społeczeństwa włączającego
 4. Zwrócenie uwagi na potrzeby osób z różnymi zasobami sprawności, wspieranie ich samodzielności, aktywności i niezależności
 5. Uwrażliwienie uczniów na różnorodność potrzeb użytkowników przestrzeni oraz specjalne potrzeby osób z różnymi ograniczeniami

 

Temat konkursu

Zadanie plastyczne polega na przedstawieniu w formie plastycznej urządzeń, wynalazków, przedmiotów, gier, zabawek, które pomogą osobom z różnymi ograniczeniami wywołanymi niepełnosprawnością, radzić sobie z codziennymi czynnościami, tak aby były one łatwiejsze do wykonania. Zaproponowane udogodnienia, mają pozwalać na integrację społeczną, rozwijanie pasji, zabawę, naukę oraz wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych
 2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych (dzieci przedszkolne, uczniowie klas I – III oraz młodzież klas  IV – VIII), z podziałem na prace indywidualne oraz prace zespołowe wykonane przez osoby  z tej samej grupy wiekowej.
 3. Prace złożone do konkursu powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestników.
 4. Prace plastyczne powinny być na odwrocie czytelnie podpisane: tytuł pracy, Imię i nazwisko, klasa, adres placówki, kontakt tel., e-mail, nauczyciel prowadzący (zał. nr 1 – prace indywidualne, zał, nr 2 – prace zespołowe)
 5. Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest przesłanie pracy plastycznej z dołączoną zgodą Rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku pracy grupowej zgody muszą przekazać wszyscy opiekunowie prawni autorów pracy, na osobnych formularzach (zał. nr 3).
 6. Prace konkursowe mogą być przygotowane w wybranej przez uczestnika formie plastycznej:
  1. projekty malarskie, graficzne, kolaże, grafika komputerowa – format A4, A3
  2. komiks, książka artystyczna (ilustracja z opowiadaniem, opisem) – format A4, do 5 stron
  3. film, animacja – do 3 min.
  4. model wynalazku w formie przestrzennej, uzupełniony opisem projektu
 7. Na projektach nie mogą znajdować się znaki towarowe oraz logotypy firm i instytucji.

 

Kryteria oceny prac

 1. Prace zgłoszone do konkursu ocenione zostaną za:
  1. Zgodność z tematyką konkursu i sposobem jego ujęcia
  2. Pomysłowość i oryginalność koncepcji projektu
  3. Samodzielność, ekspresję wypowiedzi
  4. Walory artystyczne, dobór formy do treści, estetykę i jakość dzieła
 2. Prace zrolowane, z materiałów nietrwałych, zniszczone, nie spełniające wymagań przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie
 3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny prac i zdecyduje o zakwalifikowaniu projektów do wystawy pokonkursowej, przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Składanie prac konkursowych

 1. Prace konkursowe można składać w formie papierowej lub elektronicznej w zależności od formy pracy. Przez termin złożenia prac 15.11.2022 roku rozumie się datę wpłynięcia pracy na adres Organizatora – niezależnie od formy jej przekazania. Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko kompletne prace (wraz z wymaganym opisem, formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych) przesłane w terminie.
 2. Prace plastyczne wykonane ręcznie nie będące formami przestrzennymi (np. rysunek, kolaż, płaskorzeźba??) wraz z formularzem zgłoszeniowym, zabezpieczone przed zniszczeniem, należy składać lub przesłać pocztą w terminie do 15.11.2022 r. na adres organizatora:

Centrum praktycznej nauki dostępności – Hub dostępności

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej,

 1. Warszawska 24, 31-155 Kraków

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Supermoce do spełniania marzeń”

 1. Prace w formie elektronicznej (np. film, fotografia, grafika komputerowa) należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem …..

Prace wykonane elektronicznie powinny być zapisane w formacie pliku nie większego niż 10 MB.

 1. Prace przestrzenne wraz z formularzem zgłoszeniowym, zabezpieczone przed zniszczeniem, należy składać lub przesłać pocztą w terminie do 15.11.2022 r. na adres organizatora podany powyżej lub ich elektroniczny zapis w postaci fotografii, plakatu, krótkiego filmu można przekazać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem…..
 2. Do każdej z prac można dołączyć komentarz autorski w formie nagrania audio lub audiowideo. W tym celu należy również skorzystać z formularza zgłoszeniowego zaznaczając iż jest to komentarz do pracy przekazanej w formie fizycznej. Wielkość pliku komentarza nie powinna przekraczać 10 MB.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2022 r. O terminie uroczystego wręczenia dyplomów i nagród, połączonego z wystawą prac,  organizatorzy powiadomią laureatów i osoby zaproszone.

Dyplomy pamiątkowe dla  placówek uczestniczących w Konkursie przekazane zostaną pocztą elektroniczną.

 

Postanowienia końcowe

 1. W konkursie nie mogą brać udziału prace już publikowane lub zgłoszone do innych konkursów.
 2. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac, w publikacjach promujących konkurs, w wydawnictwach wydawanych przez organizatora oraz na stronie internetowej organizatora.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany terminu konkursu w wyniku zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników
 5. Organizator nie zwraca kosztów podróży i kosztów wysyłki prac oraz ewentualnych kosztów wysyłki nagród
 6. Udział w konkursie i nadesłanie prac oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie konkursu
Skip to content