Cyfrowa

dostępność cyfrowa

Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 są nieodzownymi składowymi projektowania stron internetowych w obszarach działalności uczelni. Mają one na celu zwiększenie dostępności treści internetowych. Wdrażanie tych wytycznych sprawia, że treści są bardziej dostępne dla szerszego grona osób z niepełnosprawnościami, w tym w głównej mierze dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób z niepełnosprawnościami złożonymi. 

Uczelnia nieustannie podejmuje działania mające na celu zwiększanie dostępności, w tym także dostępności cyfrowej. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/

Szczegółowy raport oceniający dostępność stron internetowych uczelni można znaleźć pod adresem:
https://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3628 

W przypadku napotkania na treści niedostosowane lub sprawiające trudność w swobodnym odbiorze przez osoby z niepełnosprawnościami, każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

W tym celu prosimy o zgłoszenie uwag pod kątem dostępności cyfrowej do odpowiednich osób: 

Ewa Deskur-Kalinowska 
E-mail: promocja@pk.edu.pl 
Telefon: 12 628 20 66  

Koordynator do spraw dostępności Politechniki Krakowskiej: 

Jan Ortyl 
E-mail: ortylj@interia.pl 
Telefon: +48 506 285 397  

 

Twórca strony Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności .

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-06

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa wg mojej wiedzy jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC, DOCX,
 • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny lub promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Paweł Szlachta.

E-mail: pszlachta@pk.edu.pl

Telefon: +48 12 6283149

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Kierownik projektu dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK

Adres: ul. Podchorążych 1 30-084 Kraków.

E-mail: patrycja.haupt@pk.edu.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skip to content