Student PK

Gdzie mogę się dowiedzieć o kierunkach studiów? 

kandydatWszelkich szczegółowych informacji na temat kierunków na konkretnych wydziałach można znaleźć na stronie głównej uczelni w zakładce “Kandydat” lub bezpośrednio pod adresem:
https://rekrutacja.pk.edu.pl  

Aktualny informator w formie broszury:
https://www.pk.edu.pl/images/PK18/kandydaci/informator_2021.pdf 

Kto może mi pomóc w procesie rekrutacji? 

Wsparcie w dowolnym momencie rekrutacji, a także przed nią udzielają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. W przypadku braku informacji o kontakcie do takiej komisji (np. W trakcie trwania roku akademickiego) najlepiej skontaktować się z dziekanatem interesującego nas kierunku, który wskaże kontakt do osoby odpowiedzialnej za rekrutację na danym wydziale. 

Proces rekrutacji:

Szczegółowe etapy rekrutacji można znaleźć na stronie: https://rekrutacja.pk.edu.pl/i-stopien/. 

Wsparcie dla Studentów:

Informacji na temat wsparcia studentów można szukać w Studenckim Samorządzie Studentów Politechniki Krakowskiej.  

Kontakt: biuro@samorzad.pk.edu.pl
tel: 12 628 20 19 

Wartym uwagi jest Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych, który udziela porad bezpłatnie. 
Przyjdź czekamy na Ciebie, nawet jeśli uważasz, że Twój problem jest błahy, zawsze warto o tym porozmawiać! 
Służymy także informacjami o bardziej zaawansowanych formach pomocy. 
Psychologowie, godziny i miejsce działania punktu APKPP: 
dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska 
mgr Mikołaj Bőhm 

Spotkania po uprzednim umówieniu telefonicznym 514 – 879 – 852  

Miejsce spotkań: 

 1. Warszawska 24, Budynek CUP, Kolegium Nauk Społecznych, pok.148
 2. J.Lea114, Centrum Pedagogiki i Psychologii, pok.150 

 

Studia – formuła, dostosowanie 

Stanowiska komputerowe w Bibliotece PK, przystosowane dla potrzeb studentów z dysfunkcją wzroku:
• w Czytelni Głównej PK – stanowisko wyposażone w powiększalnik elektroniczny, program powiększający, program udźwiękawiający, syntezator mowy, skaner oraz program rozpoznający tekst OCR,
• w Oddziale Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym – stanowisko wyposażone w program powiększający, skaner oraz program rozpoznający tekst OCR. 

Dla studentów z orzeczeniami o niepełnosprawnościami istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego w Biurze Osób z Niepełnosprawnościami, a także dostosowanie formy nauki do danego studenta. Jest możliwy także dostęp do komputera i ksera. 

 

Stypendia 

Studenci Politechniki Krakowskiej mogą ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Stypendium to przyznawane jest na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Dziekanatu Wydziału, na którym student studiuje. 

Wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do otrzymania stypendiów specjalnych, naukowych oraz socjalnych dostępne są na stronie Politechniki Krakowskiej pod adresem: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&catid=47&lang=pl&Itemid=1009
 

Konkursy 

https://indeks.pk.edu.pl 
https://wil.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=166&lang=pl-pl 
https://www.mojestypendium.pl/znajdz-konkurs/ 
https://www.eurostudent.pl/ 
Organizacje studenckie 
Samorząd Studentów Politechniki Krakowskiej https://samorzad.pk.edu.pl/ 
IAESTE https://www.iaeste.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/IAESTE.Politechnika.Krakowska/ 
ESN https://www.pk.esn.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/esnpk/  

Lista kół naukowych dostępna jest w zakładkach poszczególnych wydziałów na stronie  

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=942&lang=pl#1-wydział-architektury 

Programy realizowane na uczelni np. Erasmus oraz inne: 

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2350&Itemid=1025&lang=pl 

Współpraca  

Biuro ds. OzN.
Jednostka ta zajmuje się sprawami pośrednio lub bezpośrednio związanymi ze studentami oraz pracownikami uczelni z niepełnosprawnościami.

Działania prowadzone przez Biuro ds. OzN powiązane z dostępnością dla studentów oraz pracowników : 

 • przygotowywanie i realizacja planów wykorzystania dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją studentów z niepełnosprawnościami, 
 • opiniowanie planów remontów i inwestycji w kwestii dostępności i potrzeb OzN, 
 • czynny udział w likwidacji barier mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych, 
 • organizacja imprez kulturalnych oraz integracyjno–adaptacyjnych, 
 • współpraca i reprezentowanie interesów i potrzeb OzN – na  Wydziałach PK, w Samorządzie Studenckim, Miasteczku Studenckim, Bibliotece Głównej, w Studium Języków Obcych, Centrum Sportów i Rekreacji, w Dziale Nauczania oraz Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej, 
 • organizowanie kandydatom z niepełnosprawnościami, studentom młodszych lat (grupom) poznawania terenów PK – szczególnie ważne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, 
 • rekrutacja – udzielanie informacji kandydatom na studia o możliwościach pomocy ze strony Uczelni (m.in. przygotowanie i sprawdzenie możliwości pomocy socjalnej, w uzasadnionych przypadkach wynikających z rodzaju niepełnosprawności ustalanie specjalnych – alternatywnych form zaliczeń i egzaminów), 
 • opiniowanie w sprawie przydzielania miejsc w Domach Studenckich PK w węzłach przystosowanych do  potrzeb OzN, 
 • utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi – np. Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Towarzystwem do Walki z Kalectwem, Stowarzyszeniem Integracja itp., 
 • współpraca ze szkołami średnimi, ośrodkami szkolno – wychowawczymi kształcącymi młodzież z niepełnosprawnością, 
 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi uczelniami polskimi, mającymi opracowane specjalne programy dla OzN, 
 • pomoc OzN w różnych sprawach i procedurach w PK oraz poza uczelnią, np. porady prawne czy psychologiczne (informowanie studentów o ich prawach, ulgach, zniżkach, programach celowych itd. oraz o wszelkich zmianach), porady w sprawach studiów – rola wspierająca, 
 • udział i organizacja szkoleń, konferencji i seminariów – np. dla pracowników zajmujących się OzN, organizowanych przez inne uczelnie lub instytucje, 
 • organizacja zajęć sportowych (sala gimnastyczna, siłownia, basen i in.), 
 • występowanie do organizacji pozarządowych, innych uczelni wyższych, szkół średnich, przedstawicieli OzN w samorządach województwa małopolskiego i nie tylko z inicjatywami i koncepcjami mającymi na celu rozpowszechnienie edukacji OzN i zapewnienie równorzędnego dostępu do edukacji.

 

 

Studia – formuła, dostosowanie  

 

Studenci i pracownicy z niesprawnością mogą wypożyczyć elektroniczne urządzenia, takie jak: 

 • Laptopy, 
 • Notebooki, 
 • Lupy elektroniczne. 

Szczegóły dostępne w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

Doradca edukacyjny 

W ramach działań wspierających Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy doradcy edukacyjnego. Do zakresu zadań doradcy edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnościami należy:  

 • prowadzenie spotkań indywidualnych ze studentem, celem wyboru odpowiedniego rodzaju wsparcia edukacyjnego przy uwzględnieniu sytuacji zdrowotnej studenta na początku roku akademickiego; 
 • wspieranie studenta w zakresie doboru odpowiednich narzędzi wsparcia edukacyjnego w trakcie roku akademickiego; 
 • przekazywanie informacji na temat specyfiki studiowanego kierunku i procedur obowiązujących na Uczelni m.in. w zakresie zaliczeń i egzaminów, obowiązków akademickich, organizacji zajęć i praktyk zawodowych; 
 • prowadzenie konsultacji dla prowadzących zajęcia w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami; 
 • przystosowywanie zajęć, zaliczeń i egzaminów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w porozumieniu z nauczycielami akademickimi. 

 

+ kursy dla nauczycieli akademickich BOzN/ZSzN 

 

 

Skip to content