Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności

Celem nadrzędnym projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym w szczególności poprzez: 

  • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum; 
  • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego; 
  • podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego, 
  • wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych; 
  • wsparcie uczelni w zakresie realizacji, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, obiektów, produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego; 
  • inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. 
Skip to content