Biuro ds. OzN

Jednostka ta zajmuje się sprawami pośrednio lub bezpośrednio związanymi ze studentami oraz pracownikami uczelni 
 
Działania prowadzone przez Biuro ds. OzN powiązane z dostępnością dla studentów oraz pracowników : 

 • przygotowywanie i realizacja planów wykorzystania dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją studentów z niepełnosprawnościami, 
 • opiniowanie planów remontów i inwestycji w kwestii dostępności i potrzeb OzN, 
 • czynny udział w likwidacji barier mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych, 
 • organizacja imprez kulturalnych oraz integracyjno–adaptacyjnych, 
 • współpraca i reprezentowanie interesów i potrzeb OzN – na  Wydziałach PK, w Samorządzie Studenckim, Miasteczku Studenckim, Bibliotece Głównej, w Studium Języków Obcych, Centrum Sportów i Rekreacji, w Dziale Nauczania oraz Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej, 
 • organizowanie kandydatom z niepełnosprawnościami, studentom młodszych lat (grupom) poznawania terenów PK – szczególnie ważne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, 
 • rekrutacja – udzielanie informacji kandydatom na studia o możliwościach pomocy ze strony Uczelni (m.in. przygotowanie i sprawdzenie możliwości pomocy socjalnej, w uzasadnionych przypadkach wynikających z rodzaju niepełnosprawności ustalanie specjalnych – alternatywnych form zaliczeń i egzaminów), 
 • opiniowanie w sprawie przydzielania miejsc w Domach Studenckich PK w węzłach przystosowanych do  potrzeb OzN, 
 • utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi – np. Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Towarzystwem do Walki z Kalectwem, Stowarzyszeniem Integracja itp., 
 • współpraca ze szkołami średnimi, ośrodkami szkolno – wychowawczymi kształcącymi młodzież z niepełnosprawnością, 
 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi uczelniami polskimi, mającymi opracowane specjalne programy dla OzN, 
 • pomoc OzN w różnych sprawach i procedurach w PK oraz poza uczelnią, np. porady prawne czy psychologiczne (informowanie studentów o ich prawach, ulgach, zniżkach, programach celowych itd. oraz o wszelkich zmianach), porady w sprawach studiów – rola wspierająca, 
 • udział i organizacja szkoleń, konferencji i seminariów – np. dla pracowników zajmujących się OzN, organizowanych przez inne uczelnie lub instytucje, 
 • organizacja zajęć sportowych (sala gimnastyczna, siłownia, basen i in.), 
 • występowanie do organizacji pozarządowych, innych uczelni wyższych, szkół średnich, przedstawicieli OzN w samorządach województwa małopolskiego i nie tylko z inicjatywami i koncepcjami mającymi na celu rozpowszechnienie edukacji OzN i zapewnienie równorzędnego dostępu do edukacji. 
   

W Biurze dla Osób z Niepełnosprawnościami jest możliwy dostęp do komputera i ksera dla studentów z niepełnosprawnościami. 

Skip to content