Supermoce do spełniania marzeń- edycja II

supermoce do spełniania marzeń2

Centrum praktycznej nauki dostępności – Hub dostępności – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficzno-filmowym: “Supermoce do spełniania marzeń” – II edycja.
Zadanie plastyczne polega na przedstawieniu w formie fotografii lub krótkiego filmu sytuacji, miejsc i osób, które mogą wpływać na dostępność
i inkluzywność przestrzeni miejskiej dla różnorodnych użytkowników – osób w różnym wieku, różnej sprawności, różnej płci i różnym stylu
życia.

Prace plastyczne można wykonać indywidualnie lub w zespołach klasowych.
Termin przesyłania prac mija 22.03.2023 roku.

Cele konkursu
1. Rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych młodzieży,
2. Budzenie zainteresowań naukowych, upowszechnianie i wspieranie wiedzy o wynalazczości i
innowacyjności
3. Kształtowanie kompetencji do tworzenia społeczeństwa włączającego
4. Zwrócenie uwagi na potrzeby osób z różnymi zasobami sprawności, wspieranie ich samodzielności,
aktywności i niezależności
5. Uwrażliwienie uczniów na różnorodność potrzeb użytkowników przestrzeni oraz specjalne potrzeby osób
z różnymi ograniczeniami

Temat konkursu
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie fotografii lub krótkiego fimu (od 20 sek. do 2 min.)
sytuacji, miejsc i osób, które mogą wpływać na dostępność i inkluzywność przestrzeni miejskiej dla
różnorodnych użytkowników – osób w różnym wieku, różnej sprawności, różnej płci i różnym stylu życia.
Zaprezentowane prace mają skierować uwagę na problem różnorodności użytkowników przestrzeni miasta
oraz wskazania możliwości ich wspólnych działań.

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Plakat

Harmonogram konkursu

Konkurs – papier firmowy

Załącznik nr 1 i 2 karty zgłoszenia (metryczki)

Załącznik nr 3 Zgoda Rodo i wizerunek

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 Zgoda RODO nauczyciel (opcjonalnie)

Formularz przesyłania prac

Logo

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym, zabezpieczone przed zniszczeniem, należy składać lub przesłać
pocztą w terminie do 22.03.2023 r. na adres organizatora:
Centrum praktycznej nauki dostępności – Hub dostępności
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
hub@pk.edu.pl
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Supermoce do spełniania marzeń” – edycja II

Prace w formie elektronicznej (np. film, fotografia, grafika komputerowa) należy przesyłać za pomocą
formularza zgłoszeniowego.
Prace wykonane elektronicznie powinny być zapisane w formacie pliku nie większego niż 10 MB.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.03.2023 r. O terminie uroczystego wręczenia dyplomów i nagród,
połączonego z wystawą prac, organizatorzy powiadomią laureatów i osoby zaproszone

Skip to content